Quintessence 1/2020

Quintessence Int.BG 1/2020

2020, година IX, брой 1 (33)

Само в електронен вариант!

НАПРАВЛЯВАНА ЕСТЕТИЧНА ПРОТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 5

Систематичен подход и помощни средства при минимално-инвазивни възстановявания – част 2. Класически и дигитален подход при изработване на протетични конструкции с приложението GETApp – Dr. Leonardo Bacherini, Leonardo Bocabella, Dr. Mauro Fradeani

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Настоящата статия описва подход на лечение с приложението за направлявано естетично възстановяване (GETApp). То улеснява всяка стъпка от събирането на данни и тяхната обработка и може да се комбинира с различни технически средства. По този начин се създава пълен дигитален възстановителен протокол. Събраната информация се обработва с приложението, което ни предлага идеален протетичен план на лечение за конкретния клиничен случай. Продължение от бр. 4/2019 г.
Кат.№ 2020-1-p5

СПОДЕЛЕН ОПИТ – стр. 24
Синхронизиране на моделите на пациента в артикулатор. Оклузална равнина и междучелюстно съотношение – анализ и трансфер на информацията – Udo Plaster

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Функционалните, а едновременно с това и естетичните решения в протетичната възстановителна дентална медицина са голямо предизвикателство в ежедневната практика. Една от причините за това е, че монтирането на моделите в артикулатор само наподобява клиничната ситуация при пациента. Статията представя цялостен протокол за реалистично пренасяне на моделите в артикулатор чрез функционално аналитичен метод с PlaneSystem. Подробно е описана причината, която е довела до разработването на тази система, както и отделните етапи на развиването й.Накрая е показан и потенциалът, който този метод предлага на протетичния екип. 
Кат.№ 2020-1-p24

ПРОТЕТИКА – стр. 42
Рехабилитация и дългосрочно запазване на усмивката. Хитрости и трикове при лечението на фронтални зъби – Dr. Еric Van Dooren, Dr. Romy Makhoul

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
В естетичната дентална медицина временните протетични конструкции имат решаваща роля, тъй като те дават възможност за правилна оценка на очаквания краен резултат, както и кондиционирането на околните меки тъкани. Друга решаваща стъпка преди започване на едно естетично лечение е планирането, без което постигането на дългосрочен успех на възстановяванията е невъзможно. Статията онагледява цялостно значението на временните конструкции при планиране на желаните естетика и функция.
Кат.№ 2020-1-p42 
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us