Общи условия

Общи условия за използване на услугите на journals.infodent.bg

Инфодент-БГ ООД е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с ЕИК: 175375200 и адрес на управление и седалище: гр. София, бул. Пейо Яворов 50-56, вх. А, ет. 1, офис 4, e-mail: infodent@infodent.bg, тел.: 02 963 45 43.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Инфодент-БГ ООД от една страна и потребителите на Интернет сайтове на Инфодент-БГ ООД, включително и тези, които изискват регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход.

Регистрирайки се в Сайта ни, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия условия за използване на услугите на Инфодент-БГ ООД, с Политиката за защита на личните данни и Политиката за бисквитките и потвърждавате, че ги приемате.

І. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

1. Инфодент-БГ ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация през интернет и/или мобилни оператори, обяви, абонамент за новини, публикуване на рекламни карета, абонамент за изданията на Инфодент-БГ ООД, достъп до дигиталната версия на изданията с или без заплащане, наричани по-долу УСЛУГИТЕ.

2. Инфодент-БГ ООД предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

2.1. УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Инфодент-БГ ООД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.

2.2. При използване УСЛУГИТЕ на Инфодент-БГ ООД потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

2.3. Плащане на УСЛУГИТЕ – През сайта journals.infodent.bg не се извършват никакви реални плащания, а се осъществяват само поръчка. При никакви условия, Инфодент-БГ не изисква Ваши данни за разплащателни средства. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да депозира в момента на доставката на Инфодент-БГ или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка плюс цената за доставка. При плащане по банков път в лева, ПОТРЕБИТЕЛЯТ депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Инфодент-БГ и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

2.4. Достъпът до електронния вариант списание Quintessence се активира след заплащане на абонамент.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят „във вида, в който са“ и това, че Инфодент-БГ ООД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

2. За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. Инфодент-БГ ООД само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

1. Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на Инфодент-БГ ООД, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

б) да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

2. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Инфодент-БГ ООД има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Инфодент-БГ ООД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

2. Кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка със Сайта www.infodent.bg и неговите подсайтове като journal.infodent.bg, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване е описано подробно в Политика за защита на личните данни, която предоставя и допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

3. Инфодент-БГ ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и да не предоставя такава информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен когато:

а) е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

в) други посочени в закона случаи.

4. Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID, парола и електронен пощенски адрес изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от Инфодент-БГ ООД по електронен път- в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на Инфодент-БГ ООД.

5. Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от Инфодент-БГ ООД за целите и по начина, описани в Политика за защита на личните данни

6. Инфодент-БГ ООД изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7. Инфодент-БГ ООД използва бисквитки, за да предложи на потребителите подходяща за тях информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещават нашите интернет страници, като им дадем възможност да намерят по-лесно това, което търсят. Бисквитките, които уебсайтовете ни използват, ни позволяват да съхраняваме данни за потребителите, които не показват лична информация, от която може да се установи самоличността им.

Инфодент-БГ ООД прилага Политика за бисквитките, която се отнася до „бисквитките“ (cookies), използвани в уеб сайтове и приложенията, управлявани от Инфодент-БГ ООД. Тя допълва Политиката ни за защитата на личните данни и Общите условия за използване на услугите на Инфодент-БГ ООД и има за цел да информира потребителите защо използваме „бисквитките“, какво правят те и какви избори има потребителите във връзка с употребата им.

8. Инфодент-БГ ООД си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

V. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПАРОЛА и ДОСТЪП до ДОГОВОРЕНИТЕ УСЛУГИ на Инфодент-БГ ООД, след като извърши процеса на регистрация и/или заплащане.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА. Тъй като част от УСЛУГИТЕ са платени, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва на трети лица данните си за достъп! След изтичане на срока на абонамента за платените УСЛУГИ, достъпът до УСЛУГИТЕ се преустановява автоматично!

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно Инфодент-БГ ООД за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА за всяко друго нарушаване на сигурността; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

4. В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, Инфодент-БГ ООД ще генерира автоматично нова и ще я изпрати за потвърждение на ПОТРЕБИТЕЛЯ от системата за регистрация.

5. Инфодент-БГ ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

6. Инфодент-БГ ООД никога няма да изпрати на потребител e-mail, който съдържа файл, който трябва да бъде инсталиран. При никакви условия, Инфодент-БГ не изисква Ваши данни за разплащателни средства /акаутни, пароли, данни за дебитни и кредитни карти и др./. Ако получи такъв e-mail от името на Инфодент-БГ ООД, потребителят следва веднага да уведоми екипа на Инфодент-БГ ООД с e-mail до support@infodent.bg.

VІ. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ ИЗПОЛЗВА УСЛУГИТЕ на Инфодент-БГ ООД, за да:

а) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Инфодент-БГ ООД, и да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

б) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на СЪДЪРЖАНИЕ, предавано чрез УСЛУГИТЕ;

в) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за не разгласяване) ;

г) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост („ПРАВА“) на която и да е страна, включително и като не ангажира повече от 24 часа без да ползва към някоя услуга поддомейни или домейни, правата, за чието ползване, принадлежат на Инфодент-БГ ООД;

д) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias или редирект поддомейни, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти;

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

ж) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА;

з) да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;

и) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

й) да не нарушават права и интереси на Инфодент-БГ ООД и на трети лица и да не извършват злонамерени действия. „Злонамерени действия“ по смисъла на настоящите Общи условия са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване или промяна на сайта и/или на съдържанието на сайта.

VІІ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. Съдържанието на сайта и промените в него се определят изцяло по преценка на Инфодент-БГ ООД, който има право да публикува информационни материали и търговски съобщения на сайта, включително и материали и търговски съобщения на трети лица.

2. Инфодент-БГ ООД не носи отговорност:

2.1. за невъзможност за достъп до Интернет сайта или нарушено функциониране на сайта, включително и по технически причини, в резултат на тестове от страна на Инфодент-БГ ООД на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по сайта, насочена към подобряване или преработка на сайта и/или неговото съдържание и/или подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги;

2.2. за функционирането на интернет мрежата и нейната свързаност с крайните устройства на потребителите и участниците;

2.3. за евентуално наличие на „вируси“ или други вредоносни последици от използването на сайта;

2.4. за злонамерени действия на потребител, участник или трето лице;

2.5. за други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Инфодент-БГ ООД – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет. Извън контрола на Инфодент-БГ ООД е и всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и др.

2.6. за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

3. Инфодент-БГ ООД не носи отговорност спрямо участниците и потребителите на сайта за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на:

3.1. прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение или ограничаване на услугите.

3.2. изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Инфодент-БГ ООД.

VІІІ. ДРУГИ

1. Инфодент-БГ ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

2. Инфодент-БГ ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ, услуги свързани на ползваните от потребителя услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. Инфодент-БГ ООД има право да изпраща на своите потребители непоискани търговски съобщения, представящи стоки, услуги, дейност на Инфодент-БГ ООД или трети лица само след получаване на тяхното изрично съгласие. Регистрираният потребител има право да се откаже по всяко време от получаването на тези съобщения и използването на данните му за целите на директния маркетинг.

3. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на Инфодент-БГ ООД, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

4. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Инфодент-БГ ООД е свързан с тази мрежа, Инфодент-БГ ООД не гарантира, че потокът информация към и от Инфодент-БГ ООД няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност в случай на нарушаване на настоящите Общи условия и каквото и да е нарушаване на приложимото законодателство при използването на сайта и неговото съдържание и е длъжен да обезщети Дружеството за всички вреди – претърпени загуби и пропуснати ползи, резултат на нарушението, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица.

6. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

7. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите Общи условия, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са актуализирани на 11.03.2020 г.

Адрес на администратора и поддържащия екип: support@infodent.bg