Quintessence 4/2018

Quintessence 4/2018

2018, година VII, брой 4 (28)

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 5

Диагностика и терапия на разклонения в кореновите канали – Dr. Gabriel Tulus, Dr. Thomas Weber, Dr. Andreea Petrovits, Dr. Bogdan Mihai Galbinasu

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Установяването, препарацията, дезинфекцията и обтурацията на разклонения в кореновите канали представлява предизвикателство в ежедневната работа на зъболекаря. В настоящата статия е представена информация както за честотата и класификацията на разклоненията и тяхното клиничното значение, така и за произтичащите от това последици и подходи за лечението им.
Кат. № 2018-4-p5

ПРОТЕТИКА – стр. 14

Минимално инвазивна рехабилитация. Важен е пътят до крайната цел – Dr. Diether Reusch, Jan Struder, ZA; Paul Gerd Lenze, ZTM; Sascha Fasel, ZT

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Преди започване на цялостна рехабилитация е желателно крайният естетичен резултат да се визуализира с помощта на диагностичен моделаж. На него се базират и всички следващи етапи на лечението като мокъп (проверка на планираните възстановявания преди изпиляването), препарация, восъчен моделаж (проверка след препарацията), както и временните коронки, и окончателните конструкции. Възможността за контролиране на всеки етап от лечението позволява функционално изработената протетична конструкция да бъде правилно фиксирана и дъвкателната система бързо да се адаптира към новата ситуация.

ПРОТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 24

Оклузалните онлеи като модерна концепция за реконструкция на силно разрушени дъвкателни повърхности Prof. Dr. Daniel Edelhoff; Priv.Doz. Dr. M. Oliver Ahlers

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Според актуално немско изследване на оралното здраве зъбният кариес е значително редуциран като заболяване на твърдите зъбни тъкани сред германското население. В последното десетилетие значително е увеличен броят на останалите зъби при пациенти в по-напреднала възраст. Наблюдава се и тенденция за дългосрочно запазване на зъбите с неподвижни конструкции. От една страна тези резултати демонстрират, че Германия е на челна позиция в международната борба със зъбния кариес. От друга страна обаче се забелязва тенденция за нарастване на некариозните заболявания на твърдите зъбни тъкани (ТЗТ) в резултат на биокорозия, атриция и абразия. В сравнение с кариозните лезии, некариозните ангажират предимно оклузалната повърхност на дисталните зъби, като се наблюдава характерна морфология на дефектите. В резултат на променената проблематика в последните десетилетия значително се трансформираха и възстановителните концепции. Концепциите, базирани на отнемане, препариране на зъбните тъкани с цел механична задръжка, които се фиксират с класически цименти отстъпват на минимално инвазивния, ориентиран към дефектите подход. При силно изразена загуба на ТЗТ е безсмислено повърхностите да се изпиляват допълнително, тъй като могат да бъдат възстановени адитивно. В тези случаи могат да се приложат модификации на традиционния подход и резултатът от бъдещето лечение да бъде визуализиран с помощта на диагностичен мокъп. Последният служи като ориентир за бъдещата препарация (ако е необходима такава) и позволява минимално отнемане на здрави твърди зъбни тъкани. Въвеждането на нови форми на препарация дава възможност за максималното запазване на ТЗТ, подлежащи на възстановяване. Настоящата статия представя принципите на минимално инвазивното лечение посредством оклузални онлеи за възстановяване на значително разрушени дъвкателни повърхности.

ИНОВАТИВНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 40

Биодигитален алвеоларен модел. Начин на работа, даващ предсказуеми резултати при изработването на много тънки керамични фасети – Dr. Paulo Monteiro; Pedro Brito, CDT; Joao Rua, DDS

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
От решаващо значение за окончателния цвят на възстановяванията при изработването на много тънки керамични фасети е цветът на пънчетата. Авторите представят биодигитален алвеоларен модел като алтернатива на класическия гипсов модел, който позволява по-добра комуникация със зъботехника и постигане на по-добри естетични резултати при изработването на тънки керамични фасети. С помощта на модела може да бъде предсказан видът на консервативното керамично възстановяване относно окончателния цвят и още преди клиничната проба да се симулира пробата при пациента.  
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us