Quintessence 4/2016

Quintessence 4/2016

2016, година V, брой 4 (20)

ПРОТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр.6

CAD/CAM естетика. Хармония чрез интегриране на лицето в плана на лечение – Shogo Yamamoto, RDT

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Статията разглежда клиничен случай, представящ как чрез комбинация от CAD/CAM технологии и аналогови, ръчни етапи могат да бъдат изработени естетични корони. Особено внимание се обръща на връзката между основните лицеви параметри и позицията на зъбите. Работи се със софтуера Smile Design (Cerec System), който представя на монитора едновременно и лицето и моделите. Короните се изработват от VITABLOCS RealLife и частично индивидуално нанасяне на VITA VM9.  

EСТЕТИКА – стр.27

Нон-преп фасети – приложими ли са или не? Roberto Turrini, DDS., Leonardo Bacherini, DDS., Tiziano Bombardelli, MD., Mauro Fradeani, MD.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
В последните години се наблюдава огромно развитие на консервативните дентални техники, които щадят твърдите зъбни тъкани (ТЗТ) и използват изцяло потенциала на актуалните керамични материали. Комбинацията от адхезивни техники и различни видове високоустойчива керамика прави възможно изработването на естетични и функционално издържани възстановявания. От известно време в съвременната дентална медицина навлизат т.н. нон-преп фасети. Те представляват много тънки фасети, циментирани върху предварително химично обработена зъбна повърхност без необходимост от препарация. Макар че нон-преп фасетите не изискват отнемане на ТЗТ, приложението на тази концепция предполага подробни познания за керамичните материали и актуалните адхезивни техники. Денталният лекар трябва да познава оптичните свойства на материалите, тяхната устойчивост на различни сили, количеството и качеството на остатъчните твърди зъбни тъкани. Съществена роля играят и различните фактори, причинили загубата на ТЗТ.  

ЕНДОДОНТИЯ – стр.40

Използване на трикалциев силикатен цимент при инвазивна цервикална резорбция – Sueli V. Costa, DDS, Juliana J. Oliveira, DDS; Sèrgio L. Pinheiro, DDS, MSc, PhD; Carlos E. S. Bueno, DDS, MSc, PhD; Patricia H. P. Ferrari, DDS, MSc, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Въведение: Диагностицирането и лечението на инвазивната цервикална резорбция все още са предизвикателство за лекарите по дентална медицина. Обикновено такива случаи нямат симптоматика и стандартните рентгенографии не винаги дават пълна информация, поради което често могат да бъдат сбъркани с вътрешна резорбция.  Методи: В тази статия са описани два случая на инвазивна цервикална резорбция, които  са лекувани с калциево-силикатен цимент като алтернатива на минерал триоксид  агрегата (МТА). В първия случай е осъществено хирургично отстраняване на изменените тъкани със запазване на виталитета на пулпата, и е поставен калциево силикатен цимент като част от възстановяването с 3-годишно проследяване. При втория случай е използвана конусно-лъчева компютърна томография (CBCT) за откриване на инвазивната цервикална резорбция, след което е извършено кореново лечение, кюртаж на резорбираните стени, изграждане и 18-месечно проследяване. Заключение: Липсата на симптоми, нормалният рентгенографски изглед и нормалният вид на околните тъкани показват, че биоактивният материал е подходящ за репариране на обширни загуби на структури на кореновия дентин.

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ – стр.51

Интраорална High-End фотография в денталната медицина – Stefan Wolfart Prof.DM; Christoph Bothung DM.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Денталната фотография е важен елемент при изготвянето на една структурирана и цялостна лечебна концепция. Освен стандартизирания фотостатус, по желание, могат да бъдат направени и т.нар. High-End снимки на зъбите на пациентите или на вече фиксираните възстановявания. Те позволяват оптимално представяне на естетичния резултат от лечението и дълбоко разположените структури на изцяло керамичните конструкции. За да бъде разбран принципът за направата на тези снимки, трябва да разгледаме начина, по който биват осветявани зъбите. При това е необходимо силната и точкообразна светлина, която се получава от светкавиците (рингови и странични), да бъде преобразувана в мека и с по-голяма повърхност. Освен това пластичното изобразяване на зъбите става по-изразено, тогава, когато освен със силния основен светлинен сноп ги осветяваме и с по-слаба светлина. Това води до получаването на малки сенки, които придават повече пластичност и дълбочина на обекта.
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us