Quintessence 1/2016

бр. 1-2016

2016, година V, брой 1 (17)

ПРОТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 6

Протетично решение на ортодонтски проблем. Възстановяване на естетиката на наличните зъби – Leonardo Bacherini, DMD; Myra Brennan, DMD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

С помощта на протетична рехабилитация на пациентка с ортодонтски проблеми и абразии на фронталните зъби авторите показват как, чрез обстоен систематичен фациален и дентален анализ и съобразяване с околните меки тъкани, би могла да бъде разрешена по протетичен начин една първично ортодонтска проблематика. Подходът, базиран на систематичност, диагностика и комуникация с пациентката, е разяснен стъпка по стъпка.

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 30

Възстановяване във фронталната област с резервоарна техника. Клиничен случай – Hilal Kuday, МDT; Michel Magne, MDT

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

В статията е разяснена резервоарна техника, чийто ориентир при възстановявания във фронталната област са естествените зъби. Демонстрирано е как се извлича максимален ефект от физичните качества на композита и керамиката. За подобро представяне на техниката е използван клиничен случай на млад пациент.

ИМПЛАНТОЛОГИЯ – стр. 37

“Socket-Shield” – техника. Иновации при имедиатно имплантиране в естетичната зона – Daniel Bаümer, DMD; Otto Zuhr, DMD; Markus Hürzeler, Prof. DMD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Имедиатното имплантиране днес се възприема като лечение, което е последна дума на науката. То се радва на все поголяма популярност благодарение на съкратеното време за лечение, намаления дискомфорт за пациента и подобрия вид на повърхността на меките тъкани. Големият му недостатък, както и преди, си остава рискът от следоперативни рецесии на меките тъкани, найвече през първата година след имплантирането. Поддържа­щите мерки като регенеративни техники, запълване с костозаместващ материал, аугментиране на меките тъкани и имедиатни временни конструкции за оформяне също не могат да компенсират напълно резорбционните процеси. Причина за тези деструктивни действия е и загубата на свързваща кост. В тази връзка бе разработена техниката Socket-Shield, при която се запазва част от корена на зъба в среднобукалната област. Опитите при животни и описаните единични случаи показаха обещаващи резултати по отношение на сигурност­та и естетичните възможности. Въпреки това са необходими още научно документирани данни в дългосрочен план, за да бъдат направени цялостни изводи и препоръки.

КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ – стр. 47

По-бърз начин за възстановяване ли са Bulk Fill-композитите? – Markus Lenhard, DMD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Bulk Fillкомпозитите (композити за обемно запълване) стават все попопулярни, когато говорим за директни възстановявания. Различните им консистенции и поголямата дебелина на нанасяне опростяват работата при изработване на композитни обтурации. Много от качествата на Bulk Fillкомпозитите са сравними с тези на конвенционалните композити, но това не е така що се отнася до оптичната им интеграция, където все още е необходимо да се правят компромиси. Все пак и в тази насока виждаме напредък, който води до подобряване на естетиката.

You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us