Quintessence 2/2017

2017, година VI, брой 2 (22)

ПРОТЕТИКА КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 6

Минимално инвазивна рехабилитация с керамични фасети и CAD/CAM композитни възстановявания при amelogenesis imperfecta – Reza Saeidi Pour, Dr. med. dent.; Daniel Edelhoff, Prof. Dr. med. dent.; ZTM Otto Prandtner; Anja Liebermann, Dr. med. dent

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Цялостната рехабилитация на пациенти със загуба на вертикално отстояние на оклузията в резултат на структурен емайлов дефицит, предизвикан от Аmelogenesis imperfecta, представлява голямо предизвикателство за целия екип. Едни от ключовите изисквания за разрешаване на всеки клиничен случай са точният анализ, съставянето на план на лечение и подборът на материали, съобразени с естетичните и функционалните особености на конкретния случай. Представеният случай описва цялостна рехабилитация на пациентка с amelogenesis imperfecta. Статията включва план на лечение, определяне на междучелюстни съотношения, зъбна препарация и възстановяване посредством експериментални CAD/CAM композити и керамични фасети.

ИМПЛАНТОЛОГИЯ – стр. 19

Хирургично-протетично възстановяване на локализиран дефект във фронталната област. Клиничен случай – Stavros Pelekanos, Dr. med. dent.; Vasiliki Papastamou, Dr. med. dent.; George A. Vilos, DDS, MS; Stefanos Kourtis, Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Възстановяването на липсващ зъб в естетичната област е винаги голямо предизвикателство. Лекарят по дентална медицина има за задача да избере и съответно да изпълни такава техника за лечението на пациента, която да осигури предсказуем краен резултат от биологична, функционална и естетична гледна точка. Конкретният клиничен случай показва цялостно лечение на единичен дефект във фронталната област и постигане на добър естетичен краен резултат с аугментация на твърдите и меките тъкани.

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 28

Как бихте подходили? Разрешаване на клиничния случай – Thomas Beyl, Dr. med. dent.; Gabriel Tulus, Dr. medic. stom. (RO)

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Анамнеза: Практиката ни посети 45-годишна пациентка с дифузни оплаквания в долната челюст с многомесечна давност в областта на зъби 47 и 46. Пациентката сподели за наличие на болки при натиск в този участък. Зъбите не са чувствителни на топли и студени дразнители. Понякога оплакванията настъпват спонтанно и са толкова силни, че пациентката се нуждае от прием на обезболяващи средства. Личният є зъболекар не е предприел лечение за облекчаване на болковата симптоматика.

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 31

Нехирургично кореново лечение на dens invaginatus тип III на горночелюстен латерален резец с фистулен ход. Клиничен случай с 10-годишно проследяване. – Michael Drefs, Dr. med. Dent; Heike Steffen, Dr. med. dent

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Този доклад показва, че кореновото лечение на dens invaginatus на горночелюстен страничен резец с фистулен ход и голяма околокоренова лезия може да бъде успешно овладяно в продължение на дълъг период от време. Целта на тази статия е да покаже, че съвременните технологии, включително денталният микроскоп и новите материали като минералния триоксид агрегат са от съществено значение за осигуряване на добра преживяемост на зъбите, които имат сложна анатомия. Сложната морфология на корено-каналната система и инвагинацията изискват прецизен интракоронарен оглед, за да се открият всички деликатни структури, които трябва да бъдат инструментирани, дезинфекцирани и обтурирани. Единадесет годишно момиче с dens invaginatus тип III е насочено към Катедрата по оперативно зъболечение. Проведени са многократни ендодонтски процедури за откриване, обработка и успешно обтуриране както на канала на корена, така и на инвагинацията. Представеният случай е разрешен чрез конвенционално нехирургично кореново лечение и апикално поставяне на ProRoot MTA (Dentsply DeTrey, Germany). След 10-годишно проследяване зъбът e асимптоматичен (не реагира на перкусия и палпация) и рентгенографски се наблюдава пълно оздравяване на периaпикалната кост. Междувременно зъбът е възстановен с керамична корона.

РОЗОВА ЕСТЕТИКА – стр. 43

Значението на гингивата при естетични възстановявания във фронталната област – Giovani Gambogi Parreira, MDT, Rua Prof.; Leandro Medeiros dos Santos, DDS, MS; Wilson Batista Mendes, DDS, MS, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Авторите разясняват ролята, значението и качествата на гингивалните тъкани при взаимодействието им със зъбите, особено в естетичната област, и описват, с помощта на различни изследвания клиничните процедури, които подпомагат запазването им.4 Освен това представят методи за изкуствено възстановяване на гингивата, в случаите, когато запазването є е невъзможно. С помощта на три клинични случая авторите показват как чрез разработената от тях цветна скала и смесването на керамичните маси успяват да постигнат естествен вид на гингивалните тъкани при възстановяването им.
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us