Quintessence 2/2014

Quintessence 2/2014

2014, година III, брой 2 (10)

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 6

Монолитни CAD/CAM – керамични фасети с повърхностно оцветяване – Galip Gurel, Birgul Metin Yerusalmi, Adriano Shayder

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Авторите показват стъпка по стъпка изработването на минимално инвазивно естетично възстановяване на горночелюстни фронтални зъби чрез CAD/CAM-изработени монолитни фасети. Индивидуализирането на фасетите се извършва с повърхностно оцветяване.
Кат. № 2014-2-p6

ЕСТЕТИКА – стр. 15

Техника за коригиране на цвета при директно изработени естетични обтурации – Stefano Ardu

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Настоящата статия описва една лесна техника за корекция на цветовото несъответствие в крайния резултат на директно изработени фотополимерни естетични възстановявания. Метод и материали: Предложената техника е представена с клиничен случай, при който е използван протокол за корекция на неестетичния изглед на фотополимерни обтурации на фронталните зъби. Резултат: Описаният протокол за работа при този клиничен случай ни позволява да коригираме цвета на фотополимерни възстановявания на фронтални зъби от IV-ти клас без да подменяме изработените обтурации. Заключение: Тази техника е особено подходяща при възстановявания на фронтални зъби, при които има несъответствие в цвета между обтурация и естествени зъбни тъкани.
Кат. № 2014-2-p15

АДХЕЗИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 19

Концепция за маргинално запечатване в адхезивната дентална медицина: Систематичен подход за екскавация на кариозна маса при дълбоки кариозни лезии – David S. Alleman, Pascal Magne

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Настоящата статия представя нагледно научнообосновани протоколи за диагноза и лечение на дълбоки кариозни лезии при витални зъби. Описаните протоколи разглеждат засичането на кариозна маса с оцветители, анатомичните и хистологичните находки при тези дефекти и крайните цели при екскавацията на кариозна маса за адхезивно възстановяване. За определянето на окончателната дълбочина на кавитета може да бъде използвана и флуоресцентна лазерна технология – DIAGNOdent. Спазването на принципите за екскавация на кариозна маса до едно оптимално ниво подпомага създаването на по-добра маргинална връзка, която има отношение към преживяемостта на изработената биомиметична обтурация. Преди написването на настоящата статия авторите подробно се запознаха с публукуваните данни след 1980 г. относно кариеса, неговото диагностициране и лечението на кариозни дефекти с адхезивни възстановявания. Познаването на определени анатомични отправни точки, патогенезата и хистологията на кариозния процес, както и използването на кариес индикатор и флуоресцентна лазерна технология (DIAGNOdent) могат да ни помогнат за оптимална екскавация на кариозна маса при витални зъби без опасност от разкриване на пулпата.
Кат. № 2014-2-p19

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ – стр. 34

Основни фотографски техники и обработване на снимки. Интраорална фотография – част II – Wolfgang Bengel

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Интраоралната фотография е част от денталната фотография и е ориентирана към постигане на оптимално възпроизвеждане на обекта. Продължение от бр.1/2014
Кат. № 2014-2-p34

EНДОДОНТИЯ – стр. 41

Хоризонтална фрактура на корена с латерална луксация на коронарния фрагмент: 3-годишно проследяване – Silvina Carol Diaz, Sonia Ferreyra, James L. Gutmann, Cert Endo

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Прогнозата на зъби, които са претърпели фрактура, зависи до голяма степен от възрастта на пациента, стадия на кореновото развитие, подвижността на фрагментите, дислокацията на коронарния сегмент, степента на сепарация на сегментите, правилното им репозициониране и вида на използваното шиниране след репозицията. В настоящата статия е представен клиничен случай на хоризонтална коренова фрактура в средната трета на горен централен резeц с допълнително усложнение от латерална луксация на коронарния фрагмент. Обърнато е специално внимание на лечението. клинични-те и рентгенологичните промени са наблюдавани в период от 3 години. Виталитета на засегнатия зъб е запазен с цел оздравяване и евентуална реваскуларизация на сегментите, заедно със завършване на кореновото развитие на зъба. По време на проследявания период зъбът е асимптоматичен, без признаци на перирадикуларна патология. Наблюдавани са клинични симптоми като леко потъмняване на зъба с времето и слабо изявена малпозиция.
Кат. № 2014-2-p41

ЗЪБОТЕХНИКА – стр. 52

Многоцветните циркониеви плочки – основа за изцяло анатомични и блендирани конструкции – ZTM Bjorn Roland

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Статията представя една относително нова възможност за изработване на изцяло анатомични и индивидуално блендирани конструкции чрез използването на полихроматични циркониеви ролинги. Методът е демонстриран чрез клиничен случай.
Кат. № 2014-2-p52
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us