Quintessence 3/2012

Quintessence Int. BG 3/2012

2012, година 1, брой 3 (3)

ПРОТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 9
Комплексно възстановяване на големи дефекти на твърдите зъбни тъкани с неинвазивно изработени временни конструкции от високоустойчив полимер – Daniel Edelhoff, Josef Schweiger, Oliver Brix

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Комплексното възстановяване е сериозно предизвикателство за целия лечебен екип. Това е особено валидно, когато се възстановява или се определя наново вертикалното измерение на оклузията (VDO). Днес благодарение на високоустойчивите полимери подготвителната фаза на лечението може значително да се удължи, за да се оцени възстановяването от естетична и функционална гледна точка. По този начин конструкциите могат да се изпробват предварително и да се добие представа за окончателното възстановяване, а резултатите да са предвидими. Високата стабилност на тези материали позволява изработването на окончателната конструкция да се раздели на отделни сегменти. Статията описва комплексно лечение на млад хокеист с травматично, абразивно и ерозионно обусловени дефекти на твърдите зъбни тъкани чрез използването на адхезивно фиксирани временни конструкции, изработени от базиран на полиметилметакрилат (ПММА) високоустойчив полимер. Чрез използването на изработена по CAD/CAM технология ПММА конструкция може дългосрочно да се изпробва възстановяването на вертикалното измерение на оклузията и протетичният проект. Това осигурява добра предсказуемост при изработването на окончателната конструкция.
Кат. № 2012-3-p9

ЕСТЕТИЧЕН АНАЛИЗ – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 22
Естетичният анализ от фотографска гледна точка. Функционално състояние по Plaster – ZTM Udo Plaster

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Чрез добра комуникация между зъболекар и зъботехник може да се преодолее проблемът, свързан с това, че гипсовият модел дава на зъботехника само статична представа за пациента. Стандартизираните серийни снимки могат да са от голяма полза тогава, когато зъботехникът иска да оформи зъбните дъги така, че те да хармонизират с мимическите движения на пациента. Така зъботехникът винаги може да има пред очите си реалните мимически особености, като същевременно получава възможност за сравнение на изходното и крайното положение. Чрез своя подход авторът разяснява основите на портретната фотография, кои снимки са ни необходими и ни представя разработен от него софтуер за визуализиране и функционален анализ на движенията при хабитуална оклузия, който се използва и при обсъждането на терапията с пациента.
Кат. № 2012-3-p22

ИМПЛАНТОЛОГИЯ – стр. 43
Проблеми, свързани със субмукозните остатъци от цименти при фиксирането на имплантатни супраструктури и индикации за изработване на индивидуални абатмънти – Arndt Happe, Gerd Korner, Daniel Rothamel

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Съществуват различни концепции за фиксирането на носени от имплантати корони и мостове. В публикуван през 2008 г. преглед на 26 изследвания, включващи общо 1530 единични корони върху имплантати, само 12% от супраструктурите са били завинтени, а 88% – циментирани. Решението единичните корони да бъдат циментирани се взима много по-често. Тъй като субмукозно набитите остатъци от цименти могат да бъдат причина за периимплантатно възпаление, отстраняването на тези остатъци при единични корони, изработени върху имплантати, е от изключително значение. В тази статия се представят решения за предотвратяване и отстраняване на остатъци от цименти, като в тази връзка водеща роля имат индивидуалните абатмънти.
Кат. № 2012-3-p43

ПАРОДОНТОЛОГИЯ – стр. 53
Пародонтално лечение в дисталните участъци на горната челюст. Част II – Хирургични възможности – Clemens Walter, Heidi Keller, Julia Schmidt, Roland Weiger, Peter Eickholz, Nicola U. Zitzmann

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
При наличието на персистиращи, увеличени стойности на пародонталното сондиране и/или засягане на фуркацията е необходимо предприемане на пародонтално-хирургични интервенции, за да се предотврати по-нататъшната загуба на прикрепване. Регенеративните методи при горни молари със засягане на фуркацията имат много тесни индикации. В повечето случаи имплантатно носените конструкции, поради редуцираната кост в горночелюстните дистални участъци и близкото разположение на синуса, представляват изключително скъпа и при това рискова алтернатива. Ето защо, класическите пародонтални хирургични методи са важна лечебна опция за горночелюстните молари със засегнати фуркации. Това засягане се степенува според своята инвазивност. Колкото повече твърди зъбни тъкани и пародонтално прикрепване трябва да се жертват, толкова инвазивността се увеличава: Степен 1 – Почистване и заглаждане на кореновите повърхности под директен визуален контрол с/без гингивектомия или апикално отпрепариране на ламбо и/или тунелизация. Степен 2 – Премоларизация. Степен 3 – Ампутация на корена/трисекция на корена (с/без премоларизация или тунелизация). Степен 4 – Ампутация на корена/трисекция на два корена. Степен 5 – Екстракция на зъба. Във втората част на тази статия ще бъдат дискутирани индикациите за различните пародонтални хирургични лечебни възможности, както и перио-протетичното планиране (Част I – Диагностика и антибактериална терапия. Quintessence International Bulgaria, 2012, 2, стр. 55).
Кат. № 2012-3-p53

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ – стр. 66
Рентгенологично визуализиране на гингивалния сулкус – Wolfgang-M. Boer

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
В клиничното ежедневие на зъболекаря често се налага да бъде определено разстоянието между гингивалния сулкус и алвеоларната кост или най-общо – дебелината на лигавицата. Типични ситуации, в които този въпрос е съществен, са например хоризонтални фрактури на фронтални зъби с фрактурна линия под нивото на гингивата, естетични корекции на гингивата във връзка с протетично лечение, корекции на Gummy-Smile или поставянето на мост с базален Ovate-Pontic-дизайн.
Кат. № 2012-3-p66

ЗЪБОТЕХНИКА – стр. 70
Естетично и функционално възстановяване на силно ерозирали зъби на горна и долна челюст – ZTM Pascal Holthaus

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
На пациент със силно напреднала ерозия на горно и долночелюстните зъби е извършено симулиране на повдигане на захапката. Изработването на детайлен wax-up е предпоставка за пренасянето му като mock-up в устата. Въз основа на wax-up, mock-up и фото-статус възстановяванията във фронта са изработена от фелдшпатова керамика върху огнеупорни пънчета, а в областта на страничните зъби – от литиево-дисиликатна керамика.
Кат. № 2012-3-p70

ЗЪБОТЕХНИКА – стр. 79
Изработване на естествено изглеждащи керамични корони. Представяне на клинични случаи и техника на работа – Naoto Yuasa, RDT

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Постигането на естествена форма и цвят на керамичните конструкции, които да хармонизират със съседните зъби, е изключително предизвикателство в ежедневната работа на зъботехника. Естетичният вид на възстановяването зависи до голяма степен от усета и опита му. Авторът на статията ни разяснява техниката си за изработване на естетични керамични конструкции във фронталната област чрез шест клинични случаи.
Кат. № 2012-3-p79

You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us