Quintessence 2/2012

Quintessence 2/2012

2012, година 1, брой 2 (2)

EСТЕТИЧЕН АНАЛИЗ – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 6

Естетичен анализ при протетично лечение – Dr. Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Естетичният протокол и лабораторната карта са задължителни инструменти за постигане на пълноценна и ефективна комуникация между зъболекаря и зъботехника. Данните от фациалния, дентолабиалния, фонетичния, денталния и гингивален анализ под формата на специален естетичен протокол, както и функционалният анализ (статичен и динамичен) са изключително полезни за зъботехника след изготвянето на структурирана лабораторна карта за коректното изработване на диагностичния моделаж и временните конструкции. По този начин се изключва възможността зъботехникът да взема важни решения, които са от компетенцията само на лекаря по дентална медицина, който е направил на пациента естетичен и функционален анализ. 
Кат. № 2012-2-p6

EСТЕТИЧЕН АНАЛИЗ – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 25

Приложение на естетичния анализ в практиката. Десет анализа, десет въпроса, десет решения – ZTM Sascha Hein, ZTM Jan Langner, ZTM Jan-Holger Bellmann, ZTM Stefan Schunke, ZTM Hardi Mink, ZTM Andreas Kunz, ZTM Alwin Schоnenberger, ZTM Vincent Fehmer, ZTM Hans-Joachim Lotz, ZTM Christian Hannker

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

1 АНАЛИЗ: Липсваща папила
Въпрос: Какви възможности съществуват за оформяне на керамиката при изработването на фронтална корона, когато интерденталната папила е силно отдръпната мезиално и дистално? – Sascha HEIN
2 АНАЛИЗ: Изкривена и изместена средна линия
Въпрос: Как ще пренесете в артикулатор средната линия спрямо съотношението на дъвкателната равнина към устата/лицето? – Jan LANGNER
3 АНАЛИЗ: Несиметрични зъби вляво и вдясно
Въпрос: Режещите ръбове са от решаващо значение за оформянето на лабиалните/апроксимални повърхности. Как да постигнем симетрия между лявата и дясна страна на зъбната дъга? Jan-Holger BELLMANN
4 АНАЛИЗ: Маргинално свръхконтуриране
Въпрос: Маргиналното оформяне на ръба на короната е важно в много аспекти. Как да открием правилния ъгъл на контура? Как да го оформим? – Stefan SCHUNKE
5 АНАЛИЗ: Грешна дъвкателна равнина (наклонена от дорзално към краниално)
Въпрос: В идеалния случай дъвкателната равнина е успоредна на камперовата равнина. Как пренасяте тази равнина от устата в артикулатора? Кой подход предпочитате? – Hardi MINK
6 АНАЛИЗ: Грешни нехармонични зъбни оси
Въпрос: Нехармоничните и несиметрични зъбни оси са проблем във фронта.
Как ще откриете правилния наклон на осите при цялостно възстановяване във фронта? Как ще го установите? – Andreas KUNZ
7 АНАЛИЗ: Изпъкнали и неестествено изглеждащи лабиални повърхности
Въпрос: Как ще откриете правилната лабиална извивка на горните фронтални зъби? Как ще я изработите? – Alwin SCHОNENBERGER
8 АНАЛИЗ: Липса на инцизален праг
Въпрос: Как ще открием хармоничния инцизален праг между горните централни и
странични резци? Как да подходим? – Vincent FEHMER
9 АНАЛИЗ: Липсваща папила след имплантиране
Въпрос: Как трябва да се оформи профила на изникване след имплантиране във
фронталната област, за да се постигне естетична мекотъканна реконструкция? – Hans-Joachim LOTZ
10 АНАЛИЗ: Липсваща линия на устните върху модела
Въпрос: Как да се ориентираме на модела без линията на устните? Как да открием правилната дължина на режещите ръбове в идеалния случай? – Christian
HANNKER

Кат. № 2012-2-p25

ИМПЛАНТОЛОГИЯ – стр. 43
Избягване на грешки при имплантатно протезиране в естетичната зона – Christian Hammаcher

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
При лечение с имплантати в естетичната зона от изключително значение е да изпълним прогнозируемо както функционалните, така и най-високите естетични изисквания. Има различни начини за лечение. За всеки подход обаче е необходима добра предхирургична диагностика, която дава насоките за оптималния индивидуален терапевтичен план. Протетичните възможности, които имаме на разположение, както и дизайнът на имплантата могат да оптимизират и повлияят положително резултата от имплантатното протезиране. Грешките могат да се избегнат само при наличие на оптимална имплантатна позиция и стабилни меки и твърди тъкани около имплантата. В статията ще бъдат разгледани и оценени клиничните фактори, които са от значение за постигане на задоволителен естетичен резултат при протезиране с имплантати в естетичната зона. В центъра на вниманието при тази комплексна проблематика са поставени практични съвети за избягването на хирургични и протетични грешки. В тази област те са взаимосвързани в много по-голяма степен.
Кат. № 2012-2-p43

ПАРОДОНТОЛОГИЯ – стр. 55
Пародонтално лечение в дисталните участъци на горната челюст. Част I – Диагностициране и антибактериална терапия – Clemens Walter, Julia Schmidt Zahnаrztin, Heidi Keller, Roland Weiger, Peter Eickholz, Nicola U. Zitzmann

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Горночелюстните молари с фуркационни лезии са с повишен риск за по-нататъшна хоризонтална или вертикална загуба на прикрепване. Без провеждането на адекватна терапия, дългосрочната прогноза на тези зъби е съмнителна. Незаменимо условие за избора на подходяща форма на лечение е прецизната клинично-рентгенологична диагностика. Пародонталното изследване, особено на трикореновите молари, се усложнява от различни морфологични особености, което може да доведе до грешки в диагнозата. Ако клиничното изследване в комбинация с конвенционалните рентгенографии не е достатъчно, дигиталната обемна томография като триизмерен метод може да допълни необходимата информация. Наред с анализа на наличната кост около всеки отделен корен, могат да бъдат визуализирани допълнителни потенциални терапевтични находки, каквито например са кореновите сливания или периапикалните просветления.
Кат. № 2012-2-p55

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 66
Минерален триоксиден агрегат за обтуриране на невитални горни централни резци с отворени апекси след травма – Peter Robotta

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Зъби с незавършено кореново развитие представляват сериозно предизвикателство в ендодонтията. Един от приетите методи на лечение е апексификация с използването на калциев хидроксид за продължителен период от време, но този метод е свързан с редица клинични проблеми. Създаването на апикална бариера е алтернативен лечебен подход при зъби с отворени апекси. Минералният триоксиден агрегат (МТА) се е доказал като материал, подходящ за създаване на апикална бариера, особено при зъби с незавършено кореново развитие. Той може да се счита като много добра опция за апексификация с предимствата за намалено лечебно време, добра запечaтваща способност и висока биосъвместимост. Представени са четири клинични случая, описващи лечението на горни централни резци с некротична пулпа, отворени апекси и апикален периодонтит (използвайки метода на създаване на апикална бариера с МТА). Всички клинични случаи демонстрират клинични и рентгенологични белези на оздравяване след създаването на апикална бариера с МТА.
Кат. № 2012-2-p66

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ – стр. 78
Полудиректно изработен инлей-мост. Емпиричен опит, доказал се в практиката (Продължение от брой 1) – Wolfram Bucking

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Проблемът: Евтино лечение при загуба на единичен зъб. Продължение от предишния брой.
Кат. № 2012-2-p78
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us