Quintessence 1/2012

Quintessence 1/2012

2012, година 1, брой 1 (1)

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ – стр. 16

Полудиректно изработен инлей-мост (I). Емпиричен опит, доказал се в практикатаWolfram Bucking, Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Проблемът: Евтино лечение при загуба на единичен зъб  
Кат. № 2012-1-p16

ПРОТЕТИКА – стр. 26

 Напасване на мекотъканния мениджмънт и изцяло керамични конструкции. Интегрираща концепцияEric van Dooren, Christian Coachman, Paulo Kano, Sidney Kina, Murilo Calgaro

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Големите корекции на твърдите и меки тъкани в естетичната зона налагат внимателно и прецизно планиране на лечението, както и тясна взаимовръзка между работните етапи при всички интердисциплинарни специалисти, които са част от лечебния екип. В тази статия, с помощта на клиничен случай, се описва пътят за определяне целта на лечението, изпълнението на интердисциплинарните задачи, както и клиничното решаване на трудната начална ситуация. Точното провеждане на отделните пародонтално-хирургични, възстановителни и зъботехнически етапи е подробно онагледено.
Кат. № 2012-1-p26

ЕНДОДОНТИЯ – стр.34

Предизвикателството на S-овидните коренови канали – техника и клиничен случай – Natalia Lїpez-Ampudia, James L. Gutmann

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Работата върху S-овидни канали за постигане на доброто им оформяне и цялостна дезинфекция е изключително труднa. В литературата има малко информация, която се занимава с клиничните предизвикателства, срещани при тези анатомични вариации. Целта на настоящата статия е да представи детайлно техники, които могат да бъдат използвани ефикасно и безопасно за цялостна обработка на S-овидно извити коренови канали и да подсили изказаните аргументи чрез представяне на клиничен случай и проследени клинични резултати.
Кат. № 2012-1-p34

ПАРО-ЕНДО – стр. 46

Паро-ендо лезии. Възможности за запазване на зъбите чрез извършване на ортоградна ендодонтия в рамките на системна пародонтална терапия – Dr Gabriel Tulus; Dr. Frank Brоseler

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Заболяванията на пулпата и пародонталните тъкани (паро-ендо лезии) често имат сходна клинична картина, но се нуждаят от различна терапия в зависимост от тяхната етиология. Постaвянето на точна диагноза, с оглед етиологията на ендо-пародонталните лезии, е предпоставка за изготвянето на лечебен план, както и за оценката на прогнозата на лечението. От особено значение за успеха на терапията е точно изготвеният план на лечение. Тази статия разглежда диагнозата и терапията на пародонтално-ендодотските лезии от гледна точка на ендодонтиста и пародонтолога, както и съвместната им работа
Кат. № 2012-1-p46

ПАРОДОНТОЛОГИЯ – стр. 57

Пародонталните инфекции и техният контрол – какво може да постигне всеки зъболекар? Dr. Peter Eickholz

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Всеки зъболекар би трябвало да бъде компентен да разпознава своевременно пародонталните заболявания, както и успешно да третира леките до средно-тежки хронични пародонтити, които могат да бъдат повлияни нехирургично. Една изпитана концепция за нехирургичната пародонтална терапия е т. нар. Пълна дезинфекция на устата (ПДУ), при която в рамките на два последователни дни целият пародонт бива третиран с антисептични средства, както и щателно инструментиран. Друг елемент, съществен за дългосрочната стабилност в пародонталните взаимоотношения, който също би трябвало да е в полето на възможности на всеки зъболекар, е поддържащата пародонтална терапия. Какво се случва обаче с комплексните случаи? Кой поема грижите за пациентите с агресивен или генерализиран тежък хроничен пародонтит, с пародонтитите като проява на системни заболявания или медикаментозно индуцираната гингивална хипертрофия? Само по себе си базовото обучение по дентална медицина не би могло да постигне достатъчна компетентност в терапията на тези заболявания. Поради това е необходим пародонотолог, който да проведе адекватно лечение на комплексните пародонтални заболявания.  
Кат. № 2012-1-p57

ТЕХНИКА СТЪПКА ПО СТЪПКА – стр. 66

 Определяне на съотношението между челюстите Представяне на метод за определяне на междучелюстното съотношение при изработване на шина Мичиган – Jens C. Turp

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
В статията се описват работните етапи за изработване на шина Мичиган при пациенти с бруксизъм или болки от мио-артропатии. Подходът е бърз и лесен за приложение. Различава се от този, извършван при определянето на междучелюстната позиция с протетична или ортодонтска цел, по това, че регистрирането на позицията на долната челюст става в легнало положение на пациента и при пълна липса на долночелюстно водене.  
Кат. № 2012-1-p66

ЗЪБОТЕХНИКА – стр. 74

 Концепции за интредисциплинарно лечение на взискателни пациенти – Ludger Schlutter

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Зъболекарите днес са изправени пред две големи предизвикателства: 1. Пациентите вече са по-взискателни по отношение на естетиката, методиката на лечението и обслужването. 2. Зъболекарят трябва да е ценово атрактивен за пациентите във времето на икономическа криза. Предложената статия илюстрира чрез клиничен случай интердисциплинарно лечение и описва как може да бъде проведен активен и успешен маркетинг сред пациентите.  
Кат. № 2012-1-p74

ЗЪБОТЕХНИКА – стр. 85

Естетично възстановяване с фасети на оцветени и абразирали зъби – Kazunori Matsumoto

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Статията показва решение на случай при пациентка с абразирали и силно оцветени зъби във фронта вследствие прием на тетрациклин. Възстановяването на шестте горночелюстни и шестте долночелюстни зъба във фронталния участък е извършено минимално инвазивно с керамични фасети. Статията разглежда клиничната работа и лабораторната изработка на фасети върху огнеупорни пънчета, като се обръща внимание и на възможните усложнения. 
Кат. № 2012-1-p85
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us