Quintessence 1/2024

Quintessence-1/2024
СЪДЪРЖАНИЕ

ПАРОДОНТОЛОГИЯ – стр. 6

Техника за лечение на пародонтални вътрекостни дефекти със запазване на цяла папила. Поредица от случаи – Antonio Sanz, Andreas Anwandter, Florencia Novoa, Maria Josе Messina, Matias Valdеs

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Цел: Пародонтитът се характеризира с костна резорбция. Вертикалната костна загуба води до вътрекостен дефект. Множество хирургични подходи за лечение на вътрекостни дефекти са показали различни степени на ефективност. Напоследък бе предложена техника със запазване на цяла папила за подобряване на клинични параметри като дълбочина на джоба и ниво на клинично прикрепване (аташман). Тази поредица от случаи има за цел да опише използването на хирургична техника със запазване на цяла папила без използване на биоматериали за регенериране на пародонтални вътрекостни дефекти. Влиянието върху клиничните пародонтални параметри и рентгенографските е измерено чрез CBCТ, като последното не е описано досега и анализира възможните пост опе ра тивни усложнения. Метод и материали: представени са общо шест вътрекостни пародонтални дефекта, свързани с поне един пародонтален джоб с дълбочина на сондиране, равна или по-голяма от 6 mm, които са третирани с техниката за запазване на цяла папила. Клиничните и рентгенографските параметри са оценени в началото и шест месеца след оперативната намеса. Резултати: Намаляването на средната дълбочина на джоба при сондиране е 4,00±0,63 mm, полученото средно клинично ниво на прикрепване е 3,67±1,03 mm, а средното рентгенографско вътрекостно запълване е 2,41±2,03 mm. Ранното оздравяване е безпроблемно; средната стойност по визуалната аналогова скала на седми ден е 0. Заключение: Тази минимално инвазивна техника води до подобряване на клиничните и рентгенографските параметри, като последните показват запълване на костния дефект, наблюдаван по време на шестмесечната оценка след хирургичното лечение. Тези резултати потвърждават важността на стабилността на съсирека и ламбото при регенерирането на интраосални дефекти.
Кат.№ 2024-1-p6

ЕСТЕТИКА – стр. 20

Микроморфология при директни фронтални възстановявания – витален, аналогичен на природата видUlf Krueger-Janson

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Съвременните дентални техники за възстановяване на загубени твърди зъбни тъкани позволяват оформянето на идентични с природата зъбни форми и цветове. Актуалните композити разполагат с качества като висока стабилност и полируемост, както и с възможността да пресъздават отразяването на светлината сходно с естествените зъби. Това се дължи не само на начина на нанасянето на материали с различна транслуцентност, което създава естественото излъчване, а и на микроморфологичните отразяващи структури, които се оформят по повърхността. Предпоставка за това е постигането на естествена форма и контури.
Кат.№ 2024-1-p20

ЕСТЕТИКА – стр. 31

Естетика чрез дигитална симулацияJan Hajto

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Статията показва чрез клинични случаи някои от съвременните възможности за дигитално симулиране на зъбна естетика. Разглеждат се разликите, ползите и слабостите на различните техники.
Кат.№ 2024-1-p31

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 41

Микронанасяне по бионичната концепция с оцветяващ слойZTLM Vanik Kaufmann-Jinoian

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Концепцията с оцветяващ слой Biomic Stain/Glaze (Dentona) присъства от повече от две години в ежедневната лабораторна практика на автора. В настоящата статия той представя протокола и разглежда връзката на двуизмерните и триизмерните пасти с циркониевия оксид (optimill 3D pro Zir, Aidite, Dentona). С помощта на примери в статията се представя как микронанасянето с Biomic Stain/Glaze може да стане алтернатива на класическото нанасяне с керамика.
Кат.№ 2024-1-p41
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us