Quintessence 4/2020

2020, година IX, брой 4 (36)

2020, година IX, брой 4 (36)

Само в електронен вариант!

ИНОВАЦИЯ – стр. 6

Връзка между темперамент и индивидуална усмивка. Конвертиране на 2D-проект в 3D-модел чрез софтуера Rebel – Dr.Galip Gurel, Dr.Braulio Paolucci, Dr.Georgi Iliev, ZTM Adriano Schayder

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Френският художник Philip Hallawell създаде теорията за Visagismus, при която изразът на лицето, в зависимост от неговата геометрична типология, е във вътрешна връзка с чувството за лична индивидуалност. Той се основава на учението за четирите темперамента, които скицира античният лекар Хипократ. Софтуерът Rebel на българската фирма Visagismile може да заснеме лицето, да оцени темперамента, да анализира желанията на пациента и да превърне всичко това в математически израз.
Статията показва клиничен случай, при който се използва този софтуер за възстановяване на фронталните зъби.
Кат.№ 2020-4-p6

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 28
Калцификации на ендодонтската система: Етиология и терапевтичен подход – Dr. Andrе Christoph Weiser, Prof. Michael Hulsmann, Dr.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Обемът на ендодонтската система намалява през целия ни живот поради вторично образуване на дентин. Причините довели до това са нарушения в невросъдовото състояние на пулпата след травма, хирургични интервенции или ортодонтско лечение. Резултатът може да е образуване на неравномерни калцификаци.
Поради факта, че за 20–годишен период от време некроза на пулпата настъпва при само 20% от калцифицираните зъби и поради риск от фрактуриране на ендодонтски инструменти, перфорации и невъзможност за достигане до пълна работна дължина, лечение се провежда само при наличие на апикален периодонтит.
Два основни типа са факторите, които подпомагат намирането на орифициумите на кореновите канали и оформянето на корено-каналната система. Те са диагностични като внимателна оценка на анатомичните особености на зъбите при анализ на предоперативните рентгенографии и инструментални като използването на дентален микроскоп, добро осветление, промиване с натриев хиполорит и използване на пили от никел-титаниева сплав. Съществуват оцветявания, свързани с калцификациите и те са с предимно жълтеникав цвят. Когато те са при витални зъби, приемливи естетични резултати се постигат чрез прилагане на външно избелване в няколко посещения.
Кат.№ 2020-4-p28

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 40
Биомеханично представяне на горночелюстни премолари с консервативни и традиционни ендодонтски кавитети – Renato Roperto, Yara T. Silva Sousa, Tatiane Rocco Dias

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Цел: Целта е да се анализират ефектите от конфигурирането на ендодонтските кавитети с успоредни или дивергиращи стени, сравнени с традиционните ендодонтски кавитети, по отношение на разпределение на натоварването, устойчивост на фрактури и модел на фрактуриране при максиларни премолари чрез използване на тестове за здравина при фрактуриране и тестове по метода на крайните елементи.
Методи и материали: Тридесет и два горночелюстни първи премолара са разделени в четири групи (n=8), според типа ендодонтски кавитет: без ендодонтски кавитет (контрола); консервативен; консервативен с дивергиращи стени и традиционен.
След провеждане на кореново лечение и възстановяване, устойчивостта на фрактури е анализирана чрез косо компресивно натоварване. Разпределението на натоварването се оценява чрез анализ на некрайните елементи с помощта на микрокомпютърна томография, проведена при 50 kVи 800 mА. Данните за устойчивостта на фрактури са анализирани чрез статистически софтуер.
Резултати: По-голяма концентрация на натоварване се наблюдава в коронарната част на палатиналния туберкул и дентина на палатиналния корен. Концентрацията на натоварване в дентина на палатиналния корен е сходна при всички групи. Нивата на натоварване върху палатиналния туберкул и върху апроксималния гребен са леко повишени при групата с традиционни ендокавитети в сравнение с групата с консервативни ендодонтски кавитети. Разпределението на натоварването при зъби с възстановявания е подобно на това при интактни зъби. Не са наблюдавани съществени разлики в устойчивостта на фрактури сред различните по дизайн ендодонтски кавитети (Р=.32). Всички групи имат стойности, подобни на тези на контролната група (Р>.05).
Заключения: Без значение от дизайна на кавитета, консервативните ендодонтски кавитети, които запазват целостта на маргиналния ръб не оказват влияние върху устойчивостта на фрактури, модела на фрактуриране или разпределението на натоварването при горни премолари, възстановени с композит. Ендодонтски лекуваните зъби показват биомеханично представяне подобно на здравите зъби. (Quintessence Int 2019;50;350-356;doi:10.3290/j.qi.a42369
Кат.№ 2020-4-p40
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us