Quintessence 3/2013

Quintessence 3/2013

2013, година II, брой 3 (7)

OКЛУЗИЯ И ФУНКЦИЯ – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 14

Естетика във фронта чрез възстановяване функцията на дисталните зъби – ZA Ulf Krueger-Janson, Dieter Schulz, Dr. Ottmar Kullmer

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Тримата автори (зъболекар, зъботехник и палеоантрополог–специалист в областта на функционалния анализ на зъби) описват с помощта на един клиничен случай всички аспекти при възстановяването на функционално увредени горна и долна челюст според принципите за реконструкция на „Кръга Бенсхайм”. Авторите представят система за виртуален оклузален анализ (Occlusal Fingerprint Analyser), с помощта на която проверяват чрез 3D-снимки действителното износване на новоизградените функционални повърхности от пациента, след дълъг период на употреба.
Кат. № 2013-3-p14

ЕСТЕТИКА – стр. 56

Алтернативен метод за лечение на анкилозен централен резец. Интердисциплинарен подход – Eric Van Dooren, DDS; Murilo Calgaro, Gustavo Giordani, DDS; Victor Clavijo, DDS, MS, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Лечението и възстановяването на анкилозни зъби в областта на фронта е комплексна задача, при която често получаваме лоши резултати. Статията описва консервативно естетично лечение на млад пациент с анкилозен централен резец. Прецизно е представен цялостен план на лечение, който включва инвазивен подход и постигане на по-добри дългосрочни резултати.
№ 2013-3-p56

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 69

Методи за ортоградно отстраняване на фрактурирани канални инструменти. Част 1 – Michael Arnold

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Отстраняването на фрактурирани канални инструменти има за цел да облекчи препарирането и хемомеханичната обработка на кореновите канали, което е предпоставка за последващото им качествено обтуриране. Изборът на подходящ метод за лечение води до запазване на зъба във времето както и до избягване на ятрогенни грешки, възникващи по време на лечението. Опитите за отстраняване на фрактурирани части трябва да са съобразени с конкретната ситуация и да не са свързани с риск от нанасяне на допълнителни щети по твърдите зъбни тъкани и обграждащите ги структури. Използването на систематизиран подход при отстраняването на фрактурирани части от канални инструменти улеснява разрешаването на сложни клинични случаи. По този начин терапевтичният подход е добре планиран, а времето и разходите за съответната манипулация са точно определени.
№ 2013-3-p69
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us