Quintessence 3/2022

Съдържание на бр. 3/2022 г.

ЕСТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 6 стр.

Биоадитивна техника и емайлопластика за възстановяване на естетиката във фронта: 54-месечно клинично проследяванеJuan Carlos Pontons-Melo, DDS, MSc, Isadora Martini Garcia, DDS, MSc, Marcos VARGAS, DDS, MSc; Fabricio Mezzomo COLLARES, DDS, MS, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
 Променените размери и форма на зъбите, изтриването на режещите ръбове и неправилната позиция оказват влияние върху усмивката и лицевата хармония. Целта на тази статия е да опише опростен клиничен протокол за адитивна техника (чрез добавяне) с композитен материал и козметична емайлопластика за подобряване на усмивката на пациента. Мъж на 24 години посети клиниката с оплаквания относно формата, позицията и цвета на фронталните си зъби в горна челюст. Денталната анамнеза показа предишно незавършено ортодонтско лечение. Клиничният преглед разкри дисхармония на усмивката, дължаща се на промени в размера и формата на резците, бяло петно върху десния централен резец, износване на режещите ръбове на кучешките зъби и неравни режещи ръбове при горните фронтални зъби. Проведено е лечение с директни композитни възстановявания и емайлопластика в съответствие със съвременния консервативен подход в денталната медицина. Пациентът е проследен в продължение на 54 месеца. Използваната техника за емайлопластика в този случай доведе до постигане на желания резултат. Случаят бе проследен в рамките на 54 месеца. Този метод позволява извършването на поправки в бъдеще и/или моди- фикации и дава възможност за увеличаване на дълготрайността на възстановяването. Естетичните и функционални резултати са постигнати чрез внимателно планиране и изпълнение, както и чрез периодични контролни прегледи. Този консервативен подход е полезна алтернатива на конвенционалните възстановявания. С него се намалява инвазивността на лечението, времето прекарано на стола от пациента и разходите
Кат.№ 2022-3-p6

ХИРУРГИЯ – 18 стр.

Комбинирана латерално затворена и разширена коронарно тунелна техника за лечение на мандибуларни гингивални рецесии: хирургична техника и проследяване на 11 случая  – Anton Sculean, Prof. Dr. Med Dent, Edward P. Allen, DDS, PhD, Christos Katsaros, Prof. Dr. Med Dent, Alexandra Stahli, Dr. Med Dent, Richard J. Miron, DMD, Dr. Med Dent, Herbert Deppe, Prof, Dr. Med Dent, Raluca Cosgarea, PD Dr. Med Dent

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

ЦЕЛИ: Да се опише стъпка по стъпка протоколът за използване на нова хирургична техника, която е комбинация от латерално затворена тунелна техника (LCT) и техника с модифицирано коронарно преместен тунел (МCAT) за третиране на множествени мандибуларни гингивални рецесии на съседни зъби. Накрая се представят клиничните резултати, постигнати при 11 пациенти, лекувани по този протокол.

МЕТОДИ И МАТЕРИАЛИ: 11 системно и пародонтално здрави пациенти (от които 7 жени, средна възраст ± 33.62, ± 14,6 години, минимална възраст 19 години, максимална 67 години) с общ брой от 40 мандибуларни гингивални рецесии на съседни зъби (MAGR) стадий RT1 (според класификацията на Miller клас 1 и 2) с минимална дълбочина от 3 mm са последователно третирани с комбинация от латерално затворена тунелна техника (LCT) и модифицирана коронарно авансирана тунелна техника (МCAT), заедно с апликация на дериват на емайло-протеинов матрикс (ЕMD) и присадка от субепителна палатинална съединителна тъкан (SCTG). Резултатите от лечението са оценени в началото и 12 месеца постоперативно. Преди хирургичната интервенция и 12 месеца постоперативно се оценяват дълбочината на рецесията (RD) и ширината на рецесията (RW). Променливата за първичния резултат е пълно кореново покритие (CRC, 100% кореново покритие), а за вторичния е средно кореново покритие (MRC).

РЕЗУЛТАТИ: Постоперативната болка и дискомфорт са ниски, оздравителният процес е без особености и протича без усложнения във всички случаи. На 12-тия месец при всички пациенти е постигнато статистически значимо (Р < .05) кореново покритие (RС). Пълно кореново покритие е постигнато при пет пациенти с общо 21 рецесии, докато средно кореново покритие се наблюдава при 92,9% (3,75 mm). При седем от пациентите (или 63,6%), кореновото покритие е > 93%, а минималното кореново покритие на пациент е 83,76%.

Кат.№ 2022-3-p18

СПОДЕЛЕН ОПИТ– 26 стр.

Снемане на референтни индивидуални данни на пациент при естествена позиция на главата  – Wael Att, Prof. Dr., Udo Plaster

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Снемането на данни е ключово при всяко протетично лечение. Тези данни са от значение за разбиране както на общото здравословно състояние на пациента, така и на зъбния и пародонтален статус, количеството и качеството на костта, позицията на долночелюстните стави и функционалните особености. Статията описва възможностите за коректно монтиране на модела на горна челюст в артикулатор, изхождайки от естествената позиция на главата („Natural Head Position“, NHP) на пациента и съобразявайки се с естествената асиметрия. Това е основата за всички последващи работни етапи за изработване на индивидуална протетична конструкция. С включването на дигиталните технологии в аналоговия процес се съкращава броя на пробите в устата на пациента. В резултат на това се постига по-ефективен работен процес, който ни дава и по-висока точност и възпроизводимост.

Кат.№ 2022-3-p26
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us