Quintessence 1/2022

списание Quintessence, бр.1-2022ПРОТЕТИКА – стр. 7

Удовлетворението от протетиката – хирургично удължаване на короните като цялостна концепцияRaphael Borchard, DMD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Дълбоко разрушените зъби и субгингивалните кавитети винаги са предизвикателство в ежедневната ни практика. Субгингивално разположените препарационни граници затрудняват снемането на прецизен конвенционален отпечатък, а още повече извършването на точно дигитално сканиране. В резултат на това протетичните резултати са компромисни и водят до периодично възникване на пародонтални възпаления с висока склонност към кървене. Ограничава се възможността за хигиена и постигането на естетика, а рискът от възникването на секундерни кариеси и загуба на фрикция е налице. В ерата на имплантологията потенциалът на остатъчните тъкани често се подценява. Резективните методи на пластичната пародонтална хирургия позволяват запазване на естествените зъби и допринасят в значителна степен за дългосрочната стабилност и облекчаване на протетичната работа. Хирургичното удължаване на корони изисква ясно определяне на целите, цялостен предоперативен анализ, безкомпромисно изпълнение, свързано с натрупване на доста познания. Този хирургичен подход за запазване на зъбите, в комбинация с други области от денталната медицина, предоставя впечатляващи възможности за цялостна лечебна концепция. Чрез осигуряване на значителна ретенция, препарационните граници могат да бъдат разположени успоредно на гингивалния ръб. По този начин се улесняват изключително много препарацията, снемането на отпечатък и контролът на маргиналната адаптация. Оптималните възможности за постигане на хигиена и естетика имат решаващо значение за дългосрочната прогноза на конструкцията и пародонта.
Кат.№ 2022-1-p7

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 21 стр.

Употреба на ретракционна паста за улесняване на отпечатъка и циментирането на керамични фасети и корони.  Доклад относно 3-годишно проследяванеRafael Ferrone Andreiuolo, Joao Luiz Bittencourt de Abreu, Ronaldo Hirata

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Правилното изместване на венеца е важна предпоставка за получаване на отпечатъци с добро качество. Ретракционните пасти могат да елиминират нуждата от ретракционни корди. Те имат следните предимства: създават комфорт за пациента; техниката е бърза и лесна за работа; не е необходимо поставянето на анестезия; травмирането на тъканите е намалено до минимум.
Целта на тази статия е да представи клиничен случай с керамични фасети и корони, при който е използвана ретракционна паста за отместване на венеца, както в отпечатъчния, така и в етапите на циментиране с 3-годишно проследяване. Планирането на лечението включва подмяна на наличните корони и керамичните фасети на предни зъби. След завършване на препарациите се поставя адстрингентна ретракционна паста (Astringent Retraction Paste) без анестезия или корда и се снема отпечатък. Преди циментирането на короните и фасетите, се нанася адстрингентна ретракционна паста (Astringent Retraction Paste). Избягването на употребата на корди по време на циментирането предотвратява травмиране. Ръбовете на меките тъкани остават стабилни и здрави след период от три години. Може да се направи заключение, че ретракционната паста може да се прилага за изместване на меките тъкани преди отпечатъци, циментиране на конструкции, директни възстановявания и преди ребазиране на временни конструкции, когато границите на препарацията са на нивото на гингивата или леко вътресулкусно.
Клинично значение: Посещението за отпечатък може да бъде травмиращо за някои пациенти. Използването на корди за гингивално ретрахиране обикновено изисква локална анестезия и отнема много време. Ретракцията с адстрингентни пасти вместо корди изглежда добър вариант за някои случаи на ретрахиране на гингивалните тъкани.
Кат.№ 2022-1-p21

ОРТОДОНТИЯ – 30 стр.

Координирана тренировка за функционална рехабилитация на краниомандибуларната системаDaniel Hellmann, Priv.-Doz. DMD; Hans J. Schindler, Prof. DMD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
От дентална гледна точка лечението или рехабилитацията на краниомандибуларната система при болкови мускулно-скелетни смущения, по правило се извършва с оклузални шини в комбинация с медикаменти. Новите познания показват, че координираната тренировка е крайъгълният камък в рехабилитацията на компрометирана моторна система, тъй като симптоматичното намаляване на болката не води до отстраняване на причината за нея.
Настоящата статия акцентира върху актуалните познания на моторната адаптация при мускулно-скелетни болки и разглежда установените дентално-терапевтични възможности за координирана тренировка и цялостната рехабилитация на краниомандибуларната система, която може да бъде извършена без необходимост от сложна апаратура.
Кат.№ 2022-1-p30

ПРОТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – 42 стр.

Естетично възстановяване от клинична и зъботехническа гледна точкаCyril Gaillard, Carme RIERA, Jеrome BELLAMY

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
В статията е описан клиничен случай разрешен с литиев дисиликат. Цялостното естетично възстановяване е направено с фасети в горна и долна челюст, а при два зъба е покрита и дъвкателната повърхност. Подменени са всички композитни обтурации, както и мост от металокерамика, който е заменен с такъв от циркониев оксид с естетично покриване на вестибуларните повърхности. Авторите правят извода, че използването на прескерамика води до изключително добри резултати, тъй като този материал от една страна задоволява естетичните изисквания, а от друга има достатъчно висока механична стабилност.
Кат.№ 2022-1-p42

ПРОТЕТИКА – ЛАБОРАТОРИЯ – 49 стр.

Неразделимите повърхност и форма. Повърхностната морфология като ключов белег за естествения изглед на възстановяванетоSabine Mayer

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
В протетичната възстановителна дентална медицина се набляга на възпроизвеждането на загубените твърди и меки тъкани. При изработването на корони и мостове често пъти на преден план се поставят вътрешната структура и зъбният цвят, макар че много автори подчертават колко важна е външната форма и повърхностната текстура на зъба при създаването на естествен и естетичен външен изглед. В настоящата статия се демонстрира как природата задава пътя за възпроизвеждането на формата и повърхността.
Кат.№ 2022-1-p49

You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us