Quiпtessence 1/2017

Quintessence1-17

2017, година VI, брой 1 (21)

ИНТЕРВЮ – стр. 6

Интервюс д-р Манол Ивчев. Дъвкателният апарат и оклузията са част от една система и не трябва да се разглеждат поотделно.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Какви са вашите принципи при лечението на пациентите?
Старая се всеки пациент да бъде анализиран и планиран индивидуално, след което да бъде вкаран в определени протоколни граници.

ПРОТЕТИКА – стр. 8

CAD/CAM шини за функционална и естетична оценка на новосъздадена оклу зия – Daniel Edelhoff Prof. Dr. med. dent., Josef Schweiger, ZT, Otto Prandtner, ZTM, Johannes Trimpl, ZT, Michael Stimmelmayr Priv.-Doz. Dr. med. dent., Jan-Frederik Guth Priv.-Doz. Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Подготвителната фаза с оклузални шини е ключов етап от концепцията за комплексна рехабилитация, засягаща промяната във вертикалното измерение на оклузията. Активното съдействие на пациента е една от основните предпоставки за успеха на терапията. Често обаче сътрудничеството на пациента е недостатъчно поради естетични, фонетични или други функционални ограничения на конвенционалните средства за корекция на оклузията. Модерните технологии позволяват изработването на оклузални шини от поликарбонат с цвета на зъбите. Качествата и свойствата на този материал значително се различават от шините, изработени от транспарентен полиметилметакрилат (ПММА). Поликарбонатните шини се изработват при стандартизирани условия на полимеризация и притежават свръхвисока хомогенност, която носи редица предимства. Към тях спадат: прецизна точност на шините (полимеризационното свиване е значително редуцирано); висока дългосрочна стабилност на форма и цвят; биосъвместимост; по-висока износоустойчивост и по-добра естетика. Към гореспоменатите качества се прибавя и тяхната еластичност без опасност от фрактури дори и при много тънки шини. Оптимизираният комфорт е комбиниран с приемлива естетика, което води до подобрено сътрудничество на пациентите в смисъла на “23-часовата шина”. При големи промени във вертикалното измерение на оклузията могат да се изработят две шини – за горна и за долна челюст. Чрез тях могат да се пренесат максимално точно, създадените посредством восъчния моделаж естетични и функционални промени и пациентът да има възможност да ги тества сам. Концепцията с две шини улеснява сегментното заместване с дефинитивни възстановявания в следващия етап от лечението.

ЕСТЕТИКА – стр. 24

Нон-преп фасети – приложими ли са или не?- част II (продължение от бр. 4/2016) – Roberto Turrini, D.D.S., Leonardo Bacherini, D.D.S., Tiziano Bombardelli, M.D., Mauro Fradeani, M.D.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
В последните години се наблюдава огромно развитие на консервативните техники, които щадят твърдите зъбни тъкани (ТЗТ) и използват изцяло потенциала на актуалните керамични материали. Комбинацията от адхезивни техники и различни видове високоустойчиви керамики позволява изработването на естетични и функционално издържани възстановявания. От известно време в съвременната дентална медицина навлизат т.нар. нон-преп фасети. Те представляват много тънки възстановявания, които се циментират върху предварително химично обработена зъбна повърхност, без необходимост от препарация. Въпреки че при изработването на нон-преп фасети не се отнемат ТЗТ, приложението на тази концепция изисква подробни познания за керамичните материали и актуалните адхезивни техники. Лекарят по дентална медицина трябва да познава оптичните свойства на материалите, тяхната устойчивост на различни сили в зависимост от цвета на зъбите, количеството и качеството на остатъчните твърди зъбни тъкани. Съществена роля играят и различните фактори, причинили загубата на ТЗТ.

КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – стр. 37

Отвеждането на фронталните зъби и канините-доказана оклузална концепция или само тип оклузално движение? – Olaf Bernhardt Prof. Dr.med.dent.habil. Georg Meyer Prof. Dr.med.dent.habil.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Основно се приема, че наличието на каниново водене при групово отвеждане или при балансирана оклузия предотвратява травматизиращите фактори в областта на моларите. Епидемиологичните изследвания върху некариозни шиечни зъбни дефекти съобщават за някои симптоми в подкрепа на това. Все още обаче липсват дългосрочни изследвания с категорични резултати. Освен това според епидемиологичните изследвания, отвежданията от фронталните и кучешките зъби представляват само около една четвърт от всички възможни видове отвеждания в динамична оклузия. До момента превалирането на определени оклузални възможности за контакти (сключване туберкул-фоса и триточков контакт) не е доказано с оглед на клиничните параметри. Ефективността на дъвкателния акт при хора с тотални протези, изработени по различни оклузални концепции, не се различава особено. Почти във всички оклузални концепции, наличието или липсата на отвеждане от фронталните и кучешките зъби в динамична оклузия всъщност не се свързва със степента на изява на симптомите на краниомандибуларните дисфункции. Дори изглежда, че при наличието на този тип оклузални взаимоотношения за разлика от други, като груповото отвеждане, появата на некариозни шиечни зъбни дефекти е по-малка. Независимо, че липсват научни доказателства за превалирането на определена оклузална концепция в смисъла на подобряване на стоматогнатната функция, с оглед предпазване на възстановяванията при комплексни протетични конструкции, се препоръчва създаването на отвеждане във фронта и кучешките зъби. При провеждане на ортодонтско и протетично лечение на по-млади пациенти стремежът винаги е да се създаде оклузия защитена от каниновото водене, докато при по-възрастни пациенти се стремим по-скоро към възпроизвеждане на групово водене при динамична оклузия.

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 47

Необходима ли е ортоградната ревизия? – Michael Drefs Dr. med. dent.; Heike Steffen Oа, Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Първичните коренови лечения се отличават с висока степен на успеваемост. Въпреки това в около 15% от случаите се наблюдават неуспехи, при които освен ортоградна ревизия е възможно да се извърши и резекция на кореновия апекс. Прогнозата за резултата от това лечение е сравнително благоприятна. При установяване на допълнителни коренови канали или некачествени коренови пълнежи още при предварителното диагностициране, както и произтичащите от това вътреканални инфекции, трябва да се извърши ортоградна ревизия вместо хирургична интервенция. Ако и ревизията не доведе до успех, тогава има възможност за резекция на кореновия апекс, чиято прогноза е значително по-добра въз основа на предхождащата я ревизия.

ЗЪБОТЕХНИКА – стр. 54

Възможностите на дигиталната ортодонтия. Интересен дял на зъботехниката – ZTM Udo Hоhn

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Освен в протетичната дентална медицина, дигиталните технологии започват да намират все по-широко приложение и в областта на ортодонтията. В ортодонтията CAD/CAM технологиите оптимизират лечебните стъпки и улесняват значително цялостния подход на лечение. В тази статия авторът описва как се изработват апарати за лечение на ортодонтски аномалии с CAD-софтуер. Основен обект на статията са шините за корекция на зъбни диспозиции.
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us